Obozy pod namiotami – Pogorzelica 2023

Obozy pod namiotami – Pogorzelica 2023

             

Turnus 1

Nazwa formy HALiZ

OBÓZ WYPOCZYNKOWY POD NAMIOTAMI

Typ formy HALiZ

obóz stały

Dane organizatora

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubań
Ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
75/722-28-89, 607848888, lubanslaski@zhp.pl

Adres formy HALiZ

72-350 Pogorzelica, ul. Leśna 2, gm. Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

Czas trwania

16.07.2023 r. – 29.07.2023 r.

Data i godzina wyjazdu

15.07.2023 r.
godz. 22:30

Miejsce wyjazdu

Lubań, parking sklepu LIDL

Data i godzina powrotu

29.07.2023 r.
około godz. 23.00

Kontakt do kierownika formy HALiZ

Komendant:  Andrzej Waniczek  tel. 607 848 888
w godz.16:00-17:30

Kontakt z kadrą podczas formy

Komendant:  Andrzej Waniczek tel. 607 848 888
w godz.16:00-17:30

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy PZU nr1061541614

Warunki socjalne podczas formy HALiZ

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Namioty 10-os. podwyższane /zakwaterowane 5-6 osób/ łóżka typu kanadyjka lub polowe , materac, koc, półki na rzeczy osobiste i torby uczestników, wieszak, prysznice z ciepłą wodą typu TOI TOI, umywalnie polowe, toalety typu TOI TOI, stołówka, świetlica, suszarnia.

Koszt obozu, terminarz wpłat

Należy podać koszt formy razem z terminarzem wpłat oraz informacją, co w ramach odpłatności zapewnia organizator.

 1. Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:
 • dla zuchów, w terminie: 16.07.2023 – 29.07.2023: 1500,00 PLN
 • dla harcerzy, w terminie: 16.07.2023 – 29.07.2023: 1500,00 PLN

 Odpłatności można dokonywać  w dowolnych ratach . Całość kwoty 1500.00 należy wpłacić do 30.06.2023r.

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto Hufca ZHP Santander Bank Polska o/Lubań, nr rachunku bankowego 75 1090 1955 0000 0005 2000 0115 tytuł wpłaty: działalność statutowa w tym HAL  turnus nr  imię i nazwisko dziecka lub przez BON TURYSTYCZNY.

 Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

 

 • zakwaterowanie w warunkach obozowych,
 • wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
 • opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);
 • koszty przejazdu tam i z powrotem,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 • Śpiwór lub /2 koce i prześcieradło
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty na deszczową pogodę
 • Ciepły sweter
 • Strój kąpielowy
 • Dres i strój sportowy
 • Wygodne obuwie
 • Przybory do mycia i ręczniki
 • Bielizna dzienna i nocna
 • Przybory do jedzenia (kubek, talerze, nóż, łyżka, widelec)
 • nietłukące
 • Płócienne  nakrycie głowy na plażę
 • Środki zabezpieczające skórę przed promieniami UV
 • Latarka
 • Legitymacja szkolna.

Posiłki

Liczba posiłków w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Posiłki przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu kuchennym, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie higieniczno-sanitarnym pomimo polowych warunków. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

 1. Śniadania i kolacje – pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).
 2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp.
 3. Witaminy – owoce i warzywa.
 4. Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp.
 5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.

Urozmaicony jadłospis

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie wypoczynku, może wystąpić do organizatora formy wypoczynku o zwrot wniesionej wpłaty, z której organizator formy wypoczynku potrąca faktycznie poniesione koszty, np. już poniesione koszty przejazdu uczestnika, ubezpieczenia itp. Uczestnik może otrzymać zwrot tylko do wysokości kwoty wpłaconej przez siebie na rachunek bankowy organizatora po uprzednim potrąceniu poniesionych ww. kosztów. Do 21 dni przed rozpoczęciem obozu potrącamy 30% wpłaty pod warunkiem, że nie będzie niższa od poniesionych kosztów, do 14 dni potrącamy 50% wpłaty warunki jak wcześniej.

Dodatkowe informacje

Podczas obozu stałego niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu stałego wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy HALiZ.)

 

Informujemy, że podczas trwania obozu stałego uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: wyjście do kościoła rzymsko-katolickiego w Mrzeżynie, nie posiadamy wiedzy o możliwości praktyk religijnych innych wyznań na terenie wypoczynku.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika.

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do odebrania go po powrocie.
 2. Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do ich poleceń.
 3. Uczestnicy naruszający regulaminy obowiązujące na obozie (w szczególności: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalenie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektów lub sprzętu obozowego) mogą być       usunięci z placówki wypoczynku, o czym powiadomieni zostają rodzice/         opiekunowie, którzy na własny koszt odbierają dziecko z placówki lub na ich koszt     dziecko do domu odwozi wyznaczony przez  Komendanta wychowawca. W takim     przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych  z niewykorzystaniem przez  dziecko     świadczeń. O powyższych naruszeniach regulaminów oraz wydaleniu z placówki w  formie pisemnej powiadamiana jest szkoła do której uczęszcza dziecko.
 4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają materialnie za zgubione lub zniszczone przez dziecko mienie obozowe w czasie przebywania dziecka na placówce.
 5. Odwiedzanie dzieci przebywających na placówce nie powinno zakłócać ich wypoczynku i realizacji programu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV, elektroniczny, fotograficzny i inne wartościowe rzeczy uczestników obozu nie zdeponowane u organizatora wypoczynku. Deponowane przedmioty muszą być zabezpieczone i opisane.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa są integralną częścią mieszanej Umowy kupna- sprzedaży zgodnie z art. 385¹ oraz art. 385³ kodeksu cywilnego.
 8. 8. Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je pielęgniarce lub instruktorowi w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ

I. REGULAMIN UCZESTNIKA
A. Uczestnik obozu ma prawo:
– korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania,
– zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane,
– do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.
B. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
– bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom uczestnika, kąpieli, transportu, poruszania się po drogach, służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
– podporządkowania się instruktorom i wychowawcom,
– przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego obozu,
– szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda obozu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika),
– utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych (toaletach, stołówkach itp.),
– kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
C. Uczestnikom obozów zabrania się:
– posiadania i palenia papierosów,
– posiadania i picia napojów alkoholowych,
– posiadania i brania środków odurzających,
– posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,
– samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od grupy,
– samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,
D. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:
– upomnienie uczestnika w obecności grupy,
– upomnienie w rozkazie dziennym,
– nagana z ostrzeżeniem i adnotacją na karcie kwalifikacyjnej,
– usunięcie z obozu.
Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane – usunięciem z obozu.
E. Komendant nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z obozu w wyniku złamania regulaminu i w konsekwencji dyscyplinarnego usunięcia z obozu.
F. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:
– pochwała uczestnika w obecności grupy
– pochwała w rozkazie dziennym
– pochwała w rozkazie zamykającym obóz
– list pochwalny do szkoły.
G. Telefon podany w karcie kwalifikacyjnej jest przeznaczony do celów służbowych, może być wykorzystywany do uzyskiwania informacji o zdrowiu uczestników i bieżącym życiu obozu. Ze względu na duże odległości i różnorodność zajęć uczestnicy nie są proszeni do telefonu (poza wyjątkowymi sytuacjami i w określonych godzinach podanych w warunkach), nie mogą z niego korzystać.

II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego – wyznaczonego przez komendanta obozu.
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów/wychowawców!
3. Kolumna porusza się według następujących zasad:
Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.
Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.
Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny – bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.
W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.
W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.
7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
8. Nie wolno:
– odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,
– maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,
– prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:
– 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
– 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant zgrupowania, kadra zgrupowania, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu.
2. Każdy harcerz ma obowiązek znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym instruktora.
3. W każdym podobozie musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, wiadra, siekiery).
4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”.
5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają namioty i zbierają się na placu apelowym, po czym całym obozem, pod opieką kadry, udają się w kierunku oznaczonego punktu zbiórki do ewakuacji.
6. Komenda zgrupowania bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry i pełnoletni członkowie drużyny zgrupowania, niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek przystąpienia do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu.
7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.
8. Ustalenia porządkowe
a) Na obozie zabrania się:
– rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry,
– rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,
– chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem od tej zasady są lampy gazowe, używane w komendach podobozów,
– zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
– używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,
– przenoszenia, przechowywania i używania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na komary),
– instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu,
– dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.

b) Ogniska harcerskie
– Na terenie zgrupowania ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu,
– przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp.
– miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem,
– wyznaczyć jednego lub dwóch „strażników ognia”, których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem,
– w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,
– po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.

c) Inne
– komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego,
– niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

IV. REGULAMIN SŁUŻBY
1. Służbę w zgrupowaniu pełnią wyznaczone przez komendanta zgrupowania podobozy, które wyznaczają zastępy służbowe w składzie minimum sześcioosobowym pod dowództwem instruktora służbowego (pełnoletniego instruktora lub wychowawcy). Okres służby trwa dwadzieścia cztery godziny i obejmuje:
– pomoc w kuchni,
– wartę dzienną,
– wartę nocną.
2. Służba zastępu zaczyna się o 7:00 rano i kończy o 7:00 rano dnia następnego.
3. Między okresami służby zastępu winna nastąpić minimum czterodniowa przerwa na odpoczynek.

IV.1. REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Wyznacza się go spośród pełnoletnich instruktorów lub wychowawców kolonijnych.
2. Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy:
– pilnowanie porządku i czystości w wartowni i na terenie kuchni – wydawanie zastępom służbowym i poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych terenów, namiotów itp.,
– sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków,
– sporządzanie listy wart dziennych i nocnych i wywieszanie jej na tablicy rozkazów, w wartowni, na tablicy ogłoszeń
– w razie potrzeby wyznaczenie łącznika do służby w komendzie zgrupowania.
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy:
– pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków,
– mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni i jej otoczenia,
– pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
– porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użytkowanych przez cały obóz (np. kąpielisko, kuchnia), uzupełnianie w razie potrzeby zapasów środków czystości w w/w miejscach,
– pełnienie służby wartowniczej.
4. Do obowiązków zuchowego zastępu służbowego należy:
– przygotowanie przed kolację tac z zestawami na stoły i zaniesienie ich na stoły na stołówce (co wchodzi w skład zestawu jest ustalane każdorazowo z kierownikiem kuchni),
– sprzątnięcie tac z zestawami po ostatniej turze kolacji, odłożenie produktów na swoje miejsce,
– zmycie stołów po ostatniej turze kolacji,
– jeśli to konieczne, zmycie również ławek.

IV.2. REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ
1. Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo.
2. Pełnią ją harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez komendanta podobozu wystawiającego zastęp służbowy. Wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. W dzień wartownicy są umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową, zaś w nocy pełnią służbę w mundurach polowych.
– Dwuosobowe warty dzienne, ze zmianami co dwie godziny, czuwają od 7:00 do 24:00.
– Od 24.00 do 7.00 trwa warta nocna harcerzy z drużyny służbowej, w dwuosobowych zmianach, z których żadna nie może przekroczyć 2 godzin. Zmiana warty w obecności zastępowych obu zastępów służbowych, ew. instruktora służbowego, odbywa się o godzinie 07:00.
– Podczas zmiany warty warta schodząca przekazuje raport z warty, w formie ustnej bądź – w razie konieczności – pisemnej. Raport powinien być przedstawiony komendantowi zgrupowania najpóźniej do śniadania.
3. Do obowiązków wartowników należy:
– stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez instruktora służbowego,
– interweniowanie w razie naruszania przez uczestników porządku lub ciszy nocnej,
– zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu i niezwłoczne powiadomienie o tym instruktora służbowego lub komendanta obozu,
– niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.),
– budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego,
– opieka nad znajdującym się na wartowni sprzętem,
– prowadzenie zeszytu wejść/wyjść przez bramę główną zgrupowania.

V. REGULAMIN SANITARNY OBOZU
1. Za porządek i czystość na terenie obozu odpowiada komendant obozu, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry wychowawczej i personelu gospodarczego obozu.
2. Kadra obozu obowiązana jest do prowadzenia pracy zdrowotno-wychowawczej z uczestnikami, w tym również w zakresie porządku, czystości i higieny.
3. Prace porządkowe wykonują zastępy służbowe, nadzorowane przez instruktora służbowego. Instruktor służbowy ustala zadania dla zastępów służbowych w porozumieniu z komendą obozu, pielęgniarką, kwatermistrzem.
4. Komendant obozu dokonuje codziennie przeglądu czystości na terenie obozu.
5. Za czystość w namiotach odpowiadają ich mieszkańcy, zobowiązani do codziennego, starannego słania łóżek, trzepania koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach.
6. Za stan sanitarny zespołu służby zdrowia odpowiada personel medyczny. Za bieżący stan sanitarny części żywieniowej odpowiada kwatermistrz lub inna osoba zgodnie z zakresem odpowiedzialności ustalonym przez komendanta obozu, przy czym personel medyczny prowadzi stały nadzór nad utrzymaniem standardów części żywieniowej.
7. Personel medyczny nadzoruje od strony merytorycznej całość obozu w zakresie zasad higieny, w tym również pod kątem wartości odżywczych i zdrowotnych serwowanych posiłków, przedkładając komendantowi obozu wnioski i zalecenia do wykonania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
8. Zastęp służbowy w czasie pełnienia służby przestrzega przepisów sanitarnych, zawartych w niniejszej instrukcji.
9. Za czystość umywalni i latryn odpowiadają wszyscy uczestnicy obozu, w szczególności osoba odpowiedzialna wyznaczona przez komendanta (oboźny, instruktor służbowy, zastępowy zastępu służbowego itp.)

V.1. REGULAMIN PERSONELU KUCHENNEGO I ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Personel kuchenny i zastęp służbowy zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
a. służbę w kuchni pełnią tylko osoby zdrowe (personel kuchenny musi posiadać aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych),
b. z pracy w zastępie służbowym wyklucza się chorych na biegunkę, zakatarzonych, z ropniami i skaleczeniami na rękach itp.,
c. instruktor służbowy lub inna osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez komendanta obozu jest obowiązana poinstruować członków zastępu służbowego o podstawowych zasadach sanitarnych i zasadach bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w ramach służby kuchennej.
2. Personel kuchenny i zastęp służbowy:
– dbają o czystość rąk; myją je wodą z mydłem przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu oraz po każdej przerwie w pracy bądź też po zmianie rodzaju czynności (np. po rąbaniu drewna a przed obieraniem warzyw), przy czym wskazane jest wydzielenie części zastępu służbowego „brudnej” – np. rąbanie drewna, palenie w piecach – oraz części „czystej” mającej bezpośredni kontakt z przygotowaniem posiłków,
– wykonują pracę w odzieży ochronnej (biały fartuch przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków, kolorowy, jasny przy wykonywaniu innych czynności, włosy przykryte chusteczką, siatką),
– przechowują w magazynie odzież ochronną w miejscu do tego celu przeznaczonym, oddzielnie od odzieży osobistej,
– w odzieży ochronnej nie wykonuje czynności nie związanych z pracą w kuchni (odzież ochronną należy zdjąć przed pójściem do latryny).
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy m. in.:
a. obieranie warzyw w miejscu do tego celu przeznaczonym,
b. zmywanie naczyń zgodnie z zasadami podanymi w punkcie „zmywalnia naczyń kuchennych”, a po umyciu przenoszenie ich do magazynu,
c. dbanie o czystość kuchni i zaplecza w czasie służby, a przed zakończeniem służby wykonanie następujących czynności:
– umycie naczyń i urządzeń kuchennych,
– sprzątnięcie terenu kuchni, obieralni warzyw i zmywalni,
– mycie stołów i sprzątanie terenu jadalni,
– czyszczenie i dezynfekcja pojemników na odpadki itp. (tylko osoby pełnoletnie),
– pranie fartuchów, wygotowanie lub dezynfekcja ścierek i zmywaków (tylko osoby pełnoletnie);
– uporządkowanie namiotów sanitarnych.
d. wykonywanie innych prac pomocniczych podczas przygotowywania posiłków pod nadzorem personelu kwalifikowanego.
4. Przekazanie i przyjęcie służby powinno odbywać się po sprawdzeniu stanu higienicznego sprzętu, urządzeń kuchennych, czystości terenu, stanu namiotów sanitarnych i urządzeń sanitarnych pozostawionych przez zastęp kończący służbę.
5. Pracę zastępu służbowego nadzoruje instruktor służbowy, który odpowiada za bezpieczeństwo jego członków i za przestrzeganie przez nich przepisów niniejszego regulaminu.

VI. REGULAMIN TRANSPORTU
1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka transportu zażyły Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;
2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;
3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;
4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;
7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

VII. REGULAMIN KĄPIELI
1. Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta obozu lub wychowawców i w miarę możliwości pielęgniarki.
3. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę pielęgniarki obozowej.
4. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s), długi gwizdek na jej zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają się na brzegu. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej ratownik odlicza obecnych.
5. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.
6. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.
7. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.
8. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.
9. Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
10. Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu.
11. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem obozu komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.

VIII. REGULAMIN KĄPIELISKA/MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI
Kąpielisko/Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zorganizowane jest dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na obozie…..
1. Kąpiel dozwolona jest tylko w obecności ratowników.
2. Kąpiel odbywa się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
3. Grupa kąpiąca się nie może liczyć więcej niż 10 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
4. Zajęcia na kąpielisku mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów lub wychowawców i ratowników.
5. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska/ miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników.

Warunki uczestnictwa w Turnusie I do pobrania
PDF

Warunki uczestnictwa w Turnusie I do pobrania
WORD

Turnus 2

Nazwa formy HALiZ

OBÓZ WYPOCZYNKOWY POD NAMIOTAMI

Typ formy HALiZ

obóz stały

Dane organizatora

ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubań
Ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
75/722-28-89, 607848888, lubanslaski@zhp.pl

Adres formy HALiZ

72-350 Pogorzelica, ul. Leśna 2, gm. Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie.

Czas trwania

29.07.2023 r. – 11.08.2023 r.

Data i godzina wyjazdu

28.07.2023r
godz. 22:30

Miejsce wyjazdu

Lubań, parking sklepu LIDL

Data i godzina powrotu

11.08.2023r.
około godz. 23.00

Kontakt do kierownika formy HALiZ

Komendant:  Monika Pleśnierowicz +48 661556483

Kontakt z kadrą podczas formy

Komendant:  Monika Pleśnierowicz +48 661556483
w godz.14.30-15.30

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW

Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy
PZU nr1061541614

 

Warunki socjalne podczas formy HALiZ

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Namioty 10-os. podwyższane /zakwaterowane 5-6 osób/ łóżka typu kanadyjka lub polowe , materac, koc, półki na rzeczy osobiste i torby uczestników, wieszak, prysznice z ciepłą wodą typu TOI TOI, umywalnie polowe, toalety typu TOI TOI, stołówka, świetlica, suszarnia.

Koszt obozu, terminarz wpłat

Należy podać koszt formy razem z terminarzem wpłat oraz informacją, co w ramach odpłatności zapewnia organizator.

np. Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi:

 • dla zuchów, w terminie: 29.07.2023 –11.08.2023: 1500,00 PLN
 • dla harcerzy, w terminie: 29.07.2023 –11.08.2023: 1500,00 PLN

Odpłatności można dokonywać  w dowolnych ratach . Całość kwoty 1500.00 należy wpłacić do 10.07.2021.

Wpłat można dokonywać wyłącznie  na konto Hufca ZHP Santander Bank Polska o/Lubań, nr rachunku bankowego 75 1090 1955 0000 0005 2000 0115 tytuł wpłaty: działalność statutowa w tym HAL  turnus nr  imię i nazwisko dziecka lub przez BON TURYSTYCZNY.

 • zakwaterowanie w warunkach obozowych,
 • wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
 • opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika, pielęgniarki);
 • koszty przejazdu tam i z powrotem,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 • Śpiwór lub /2 koce i prześcieradło
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty na deszczową pogodę
 • Ciepły sweter
 • Strój kąpielowy
 • Dres i strój sportowy
 • Wygodne obuwie
 • Przybory do mycia i ręczniki
 • Bielizna dzienna i nocna
 • Przybory do jedzenia (kubek, talerze, nóż, łyżka, widelec)
 • nietłukące
 • Płócienne  nakrycie głowy na plażę
 • Środki zabezpieczające skórę przed promieniami UV
 • Latarka
 • Legitymacja szkolna.

Posiłki

Liczba posiłków w ciągu dnia

4 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Sposób przygotowania

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Posiłki przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu kuchennym, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w idealnym stanie higieniczno-sanitarnym pomimo polowych warunków. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rodzaj posiłków

(śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

 1. Śniadania i kolacje – pieczywo mieszane (pszenne, żytnie lub mieszane).
 2. Urozmaicone składniki – wędliny, sery, mięso, ryby, jajka itp.
 3. Witaminy – owoce i warzywa.
 4. Do picia – herbata, kakao, kawa zbożowa, jogurty itp.
 5. W każdym z posiłków znajdują się warzywa surowe lub gotowane.

Urozmaicony jadłospis

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w formie wypoczynku, może wystąpić do organizatora formy wypoczynku o zwrot wniesionej wpłaty, z której organizator formy wypoczynku potrąca faktycznie poniesione koszty, np. już poniesione koszty przejazdu uczestnika, ubezpieczenia itp. Uczestnik może otrzymać zwrot tylko do wysokości kwoty wpłaconej przez siebie na rachunek bankowy organizatora po uprzednim potrąceniu poniesionych ww. kosztów. Do 21 dni przed rozpoczęciem obozu potrącamy 30% wpłaty pod warunkiem, że nie będzie niższa od poniesionych kosztów, do 14 dni potrącamy 50% wpłaty warunki jak wcześniej.

Dodatkowe informacje

Podczas obozu stałego niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu stałego wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy HALiZ.)

 

Informujemy, że podczas trwania obozu stałego uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych: wyjście do kościoła rzymsko-katolickiego w Mrzeżynie, nie posiadamy wiedzy o możliwości praktyk religijnych innych wyznań na terenie wypoczynku.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika.

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki oraz do odebrania go po powrocie.
 2. Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców oraz stosować się do ich poleceń.
 3. Uczestnicy naruszający regulaminy obowiązujące na obozie (w szczególności: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalenie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektów lub sprzętu obozowego) mogą być       usunięci z placówki wypoczynku, o czym powiadomieni zostają rodzice/         opiekunowie, którzy na własny koszt odbierają dziecko z placówki lub na ich koszt     dziecko do domu odwozi wyznaczony przez  Komendanta wychowawca. W takim     przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych  z niewykorzystaniem przez  dziecko     świadczeń. O powyższych naruszeniach regulaminów oraz wydaleniu z placówki w  formie pisemnej powiadamiana jest szkoła do której uczęszcza dziecko.
 4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają materialnie za zgubione lub zniszczone przez dziecko mienie obozowe w czasie przebywania dziecka na placówce.
 5. Odwiedzanie dzieci przebywających na placówce nie powinno zakłócać ich wypoczynku i realizacji programu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV, elektroniczny, fotograficzny i inne wartościowe rzeczy uczestników obozu nie zdeponowane u organizatora wypoczynku. Deponowane przedmioty muszą być zabezpieczone i opisane.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa są integralną częścią mieszanej Umowy kupna- sprzedaży zgodnie z art. 385¹ oraz art. 385³ kodeksu cywilnego.
 8. 8. Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy wyjeździe przekazać je pielęgniarce lub instruktorowi w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie dawkowania.

Regulaminy obowiązujące podczas formy HALiZ

I. REGULAMIN UCZESTNIKA
A. Uczestnik obozu ma prawo:
– korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania,
– zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane,
– do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.
B. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
– bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom uczestnika, kąpieli, transportu, poruszania się po drogach, służby oraz ochrony przeciwpożarowej.
– podporządkowania się instruktorom i wychowawcom,
– przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach, wyznaczonych służbach, życiu swojego obozu,
– szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Komenda obozu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika),
– utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach ogólnodostępnych (toaletach, stołówkach itp.),
– kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób, zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
C. Uczestnikom obozów zabrania się:
– posiadania i palenia papierosów,
– posiadania i picia napojów alkoholowych,
– posiadania i brania środków odurzających,
– posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,
– samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od grupy,
– samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora,
D. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:
– upomnienie uczestnika w obecności grupy,
– upomnienie w rozkazie dziennym,
– nagana z ostrzeżeniem i adnotacją na karcie kwalifikacyjnej,
– usunięcie z obozu.
Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie się od grupy, nie poinformowanie kadry o oddaleniu się z podobozu nawet na najmniejszy dystans będzie bardzo surowo karane – usunięciem z obozu.
E. Komendant nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z obozu w wyniku złamania regulaminu i w konsekwencji dyscyplinarnego usunięcia z obozu.
F. Ustala się następujące nagrody za wyróżniającą postawę na obozie:
– pochwała uczestnika w obecności grupy
– pochwała w rozkazie dziennym
– pochwała w rozkazie zamykającym obóz
– list pochwalny do szkoły.
G. Telefon podany w karcie kwalifikacyjnej jest przeznaczony do celów służbowych, może być wykorzystywany do uzyskiwania informacji o zdrowiu uczestników i bieżącym życiu obozu. Ze względu na duże odległości i różnorodność zajęć uczestnicy nie są proszeni do telefonu (poza wyjątkowymi sytuacjami i w określonych godzinach podanych w warunkach), nie mogą z niego korzystać.

II. REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK
1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego – wyznaczonego przez komendanta obozu.
2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów/wychowawców!
3. Kolumna porusza się według następujących zasad:
Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.
Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.
Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny – bliżej drogi) musi świecić latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru czerwonego do tyłu.
W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.
W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.

W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.
7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
8. Nie wolno:
– odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego,
– maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności,
– prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.
9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie:
– 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska),
– 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY
1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada komendant zgrupowania, kadra zgrupowania, kadra instruktorska oraz wszyscy uczestnicy obozu.
2. Każdy harcerz ma obowiązek znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o tym instruktora.
3. W każdym podobozie musi znajdować się stanowisko z oznakowanym sprzętem przeciwpożarowym (łopaty, gaśnice, wiadra, siekiery).
4. Sygnałem alarmu przeciwpożarowego są cztery długie gwizdki i sygnał głosowy: „alarm pożarowy”.
5. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają namioty i zbierają się na placu apelowym, po czym całym obozem, pod opieką kadry, udają się w kierunku oznaczonego punktu zbiórki do ewakuacji.
6. Komenda zgrupowania bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną. Członkowie kadry i pełnoletni członkowie drużyny zgrupowania, niezajmujący się ewakuacją uczestników, mają obowiązek przystąpienia do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu.
7. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.
8. Ustalenia porządkowe
a) Na obozie zabrania się:
– rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry,
– rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,
– chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem od tej zasady są lampy gazowe, używane w komendach podobozów,
– zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
– używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,
– przenoszenia, przechowywania i używania w namiotach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na komary),
– instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody komendanta podobozu,
– dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nie upoważnione.

b) Ogniska harcerskie
– Na terenie zgrupowania ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu,
– przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku zabudowań, stogów siana itp.
– miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem,
– wyznaczyć jednego lub dwóch „strażników ognia”, których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem,
– w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,
– po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą.

c) Inne
– komendanci podobozów mają obowiązek przeprowadzenia na początku każdego turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego,
– niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendanta zgrupowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

IV. REGULAMIN SŁUŻBY
1. Służbę w zgrupowaniu pełnią wyznaczone przez komendanta zgrupowania podobozy, które wyznaczają zastępy służbowe w składzie minimum sześcioosobowym pod dowództwem instruktora służbowego (pełnoletniego instruktora lub wychowawcy). Okres służby trwa dwadzieścia cztery godziny i obejmuje:
– pomoc w kuchni,
– wartę dzienną,
– wartę nocną.
2. Służba zastępu zaczyna się o 7:00 rano i kończy o 7:00 rano dnia następnego.
3. Między okresami służby zastępu winna nastąpić minimum czterodniowa przerwa na odpoczynek.

IV.1. REGULAMIN ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Za właściwe pełnienie służby przez zastęp służbowy odpowiedzialny jest instruktor służbowy. Wyznacza się go spośród pełnoletnich instruktorów lub wychowawców kolonijnych.
2. Do obowiązków instruktora (zastępowego) należy:
– pilnowanie porządku i czystości w wartowni i na terenie kuchni – wydawanie zastępom służbowym i poszczególnym harcerzom poleceń w sprawie porządkowania zajmowanych terenów, namiotów itp.,
– sprawiedliwy i słuszny podział czynności zastępu służbowego między jego członków,
– sporządzanie listy wart dziennych i nocnych i wywieszanie jej na tablicy rozkazów, w wartowni, na tablicy ogłoszeń
– w razie potrzeby wyznaczenie łącznika do służby w komendzie zgrupowania.
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy:
– pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków,
– mycie naczyń kuchennych, porządkowanie i utrzymywanie w czystości kuchni i jej otoczenia,
– pełnienie służby w ciągu dnia według zarządzeń instruktora służbowego,
– porządkowanie i utrzymanie należytego stanu sanitarnego w miejscach użytkowanych przez cały obóz (np. kąpielisko, kuchnia), uzupełnianie w razie potrzeby zapasów środków czystości w w/w miejscach,
– pełnienie służby wartowniczej.
4. Do obowiązków zuchowego zastępu służbowego należy:
– przygotowanie przed kolację tac z zestawami na stoły i zaniesienie ich na stoły na stołówce (co wchodzi w skład zestawu jest ustalane każdorazowo z kierownikiem kuchni),
– sprzątnięcie tac z zestawami po ostatniej turze kolacji, odłożenie produktów na swoje miejsce,
– zmycie stołów po ostatniej turze kolacji,
– jeśli to konieczne, zmycie również ławek.

IV.2. REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ
1. Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo.
2. Pełnią ją harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonym przez komendanta podobozu wystawiającego zastęp służbowy. Wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. W dzień wartownicy są umundurowani regulaminowo, z nakrytą głową, zaś w nocy pełnią służbę w mundurach polowych.
– Dwuosobowe warty dzienne, ze zmianami co dwie godziny, czuwają od 7:00 do 24:00.
– Od 24.00 do 7.00 trwa warta nocna harcerzy z drużyny służbowej, w dwuosobowych zmianach, z których żadna nie może przekroczyć 2 godzin. Zmiana warty w obecności zastępowych obu zastępów służbowych, ew. instruktora służbowego, odbywa się o godzinie 07:00.
– Podczas zmiany warty warta schodząca przekazuje raport z warty, w formie ustnej bądź – w razie konieczności – pisemnej. Raport powinien być przedstawiony komendantowi zgrupowania najpóźniej do śniadania.
3. Do obowiązków wartowników należy:
– stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez instruktora służbowego,
– interweniowanie w razie naruszania przez uczestników porządku lub ciszy nocnej,
– zatrzymywanie osób nie będących członkami obozu i niezwłoczne powiadomienie o tym instruktora służbowego lub komendanta obozu,
– niezwłoczne powiadomienie instruktora służbowego lub komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.),
– budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego,
– opieka nad znajdującym się na wartowni sprzętem,
– prowadzenie zeszytu wejść/wyjść przez bramę główną zgrupowania.

V. REGULAMIN SANITARNY OBOZU
1. Za porządek i czystość na terenie obozu odpowiada komendant obozu, który ustala zakres odpowiedzialności dla kadry wychowawczej i personelu gospodarczego obozu.
2. Kadra obozu obowiązana jest do prowadzenia pracy zdrowotno-wychowawczej z uczestnikami, w tym również w zakresie porządku, czystości i higieny.
3. Prace porządkowe wykonują zastępy służbowe, nadzorowane przez instruktora służbowego. Instruktor służbowy ustala zadania dla zastępów służbowych w porozumieniu z komendą obozu, pielęgniarką, kwatermistrzem.
4. Komendant obozu dokonuje codziennie przeglądu czystości na terenie obozu.
5. Za czystość w namiotach odpowiadają ich mieszkańcy, zobowiązani do codziennego, starannego słania łóżek, trzepania koców, do utrzymywania ładu na półkach i w plecakach.
6. Za stan sanitarny zespołu służby zdrowia odpowiada personel medyczny. Za bieżący stan sanitarny części żywieniowej odpowiada kwatermistrz lub inna osoba zgodnie z zakresem odpowiedzialności ustalonym przez komendanta obozu, przy czym personel medyczny prowadzi stały nadzór nad utrzymaniem standardów części żywieniowej.
7. Personel medyczny nadzoruje od strony merytorycznej całość obozu w zakresie zasad higieny, w tym również pod kątem wartości odżywczych i zdrowotnych serwowanych posiłków, przedkładając komendantowi obozu wnioski i zalecenia do wykonania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
8. Zastęp służbowy w czasie pełnienia służby przestrzega przepisów sanitarnych, zawartych w niniejszej instrukcji.
9. Za czystość umywalni i latryn odpowiadają wszyscy uczestnicy obozu, w szczególności osoba odpowiedzialna wyznaczona przez komendanta (oboźny, instruktor służbowy, zastępowy zastępu służbowego itp.)

V.1. REGULAMIN PERSONELU KUCHENNEGO I ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO
1. Personel kuchenny i zastęp służbowy zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
a. służbę w kuchni pełnią tylko osoby zdrowe (personel kuchenny musi posiadać aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych),
b. z pracy w zastępie służbowym wyklucza się chorych na biegunkę, zakatarzonych, z ropniami i skaleczeniami na rękach itp.,
c. instruktor służbowy lub inna osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez komendanta obozu jest obowiązana poinstruować członków zastępu służbowego o podstawowych zasadach sanitarnych i zasadach bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w ramach służby kuchennej.
2. Personel kuchenny i zastęp służbowy:
– dbają o czystość rąk; myją je wodą z mydłem przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu oraz po każdej przerwie w pracy bądź też po zmianie rodzaju czynności (np. po rąbaniu drewna a przed obieraniem warzyw), przy czym wskazane jest wydzielenie części zastępu służbowego „brudnej” – np. rąbanie drewna, palenie w piecach – oraz części „czystej” mającej bezpośredni kontakt z przygotowaniem posiłków,
– wykonują pracę w odzieży ochronnej (biały fartuch przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków, kolorowy, jasny przy wykonywaniu innych czynności, włosy przykryte chusteczką, siatką),
– przechowują w magazynie odzież ochronną w miejscu do tego celu przeznaczonym, oddzielnie od odzieży osobistej,
– w odzieży ochronnej nie wykonuje czynności nie związanych z pracą w kuchni (odzież ochronną należy zdjąć przed pójściem do latryny).
3. Do obowiązków zastępu służbowego należy m. in.:
a. obieranie warzyw w miejscu do tego celu przeznaczonym,
b. zmywanie naczyń zgodnie z zasadami podanymi w punkcie „zmywalnia naczyń kuchennych”, a po umyciu przenoszenie ich do magazynu,
c. dbanie o czystość kuchni i zaplecza w czasie służby, a przed zakończeniem służby wykonanie następujących czynności:
– umycie naczyń i urządzeń kuchennych,
– sprzątnięcie terenu kuchni, obieralni warzyw i zmywalni,
– mycie stołów i sprzątanie terenu jadalni,
– czyszczenie i dezynfekcja pojemników na odpadki itp. (tylko osoby pełnoletnie),
– pranie fartuchów, wygotowanie lub dezynfekcja ścierek i zmywaków (tylko osoby pełnoletnie);
– uporządkowanie namiotów sanitarnych.
d. wykonywanie innych prac pomocniczych podczas przygotowywania posiłków pod nadzorem personelu kwalifikowanego.
4. Przekazanie i przyjęcie służby powinno odbywać się po sprawdzeniu stanu higienicznego sprzętu, urządzeń kuchennych, czystości terenu, stanu namiotów sanitarnych i urządzeń sanitarnych pozostawionych przez zastęp kończący służbę.
5. Pracę zastępu służbowego nadzoruje instruktor służbowy, który odpowiada za bezpieczeństwo jego członków i za przestrzeganie przez nich przepisów niniejszego regulaminu.

VI. REGULAMIN TRANSPORTU
1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka transportu zażyły Aviomarin. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z przodu;
2. Z drzwi autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący dalej, po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;
3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;
4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;
6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;
7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

VII. REGULAMIN KĄPIELI
1. Kąpiel indywidualna jest surowo zabroniona.
2. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu w grupach po 10 osób, pod opieką ratowników oraz komendanta obozu lub wychowawców i w miarę możliwości pielęgniarki.
3. Wszyscy biorący udział w kąpieli muszą uprzednio uzyskać zgodę pielęgniarki obozowej.
4. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na sygnał podany przez prowadzącego kąpiel: krótki gwizdek na rozpoczęcie kąpieli (1 s), długi gwizdek na jej zakończenie (4s). Dwa krótkie gwizdki oznaczają „uwaga” i są sygnałem dla kąpiących się do natychmiastowego zatrzymania się w miejscu i wysłuchania poleceń ratownika. Na ustalony sygnał alarmowy (trzy krótkie gwizdki) kąpiel zostaje natychmiast przerwana a kąpiący się zbierają się na brzegu. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej ratownik odlicza obecnych.
5. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni itp.
6. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów.
7. Osoby pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się.
8. Nauka pływania odbywa się w innym czasie niż kąpiel.
9. Regulamin kąpieli musi być umieszczony w widocznym miejscu przy kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.
10. Każdy naruszający postanowienia regulaminu kąpieli może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu.
11. W przypadku korzystania z kąpielisk ogólnodostępnych poza terenem obozu komendant obozu ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem danego obiektu oraz uzgodnić z jego kierownictwem zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska.

VIII. REGULAMIN KĄPIELISKA/MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI
Kąpielisko/Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zorganizowane jest dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na obozie…..
1. Kąpiel dozwolona jest tylko w obecności ratowników.
2. Kąpiel odbywa się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
3. Grupa kąpiąca się nie może liczyć więcej niż 10 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
4. Zajęcia na kąpielisku mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów lub wychowawców i ratowników.
5. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska/ miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników.

Warunki uczestnictwa w Turnusie I do pobrania
PDF

Warunki uczestnictwa w Turnusie I do pobrania
WORD